Mr. Iron White Man

gdp-kc0001-0283-001
Topic
Families
Summary
Regarding father sending money to his son, student Alex Iron White Man.